Akış Şeması Gelİştİrme

Doğru bir akış şeması geliştirmenin temel unsurları cevheri oluşturan minerallerin fiziksel ve/veya kimyasal özelliklerinin farklılıklarından yaralanacak şekilde olmalı ve optimum kar ölçütü ile belirlenmelidir. Bu nedenle, bir akış şeması geliştirilirken geleneksel yöntemlerden başlanmamalı, yaygın şekilde kullanılan yöntemler yerine cevherin özelliklerine göre bir akış şeması tasarlanmalıdır. Akış şeması, nitel olarak ana ekipmanları nicel olarak da yardımcı ekipmanları içerecek şekilde tasarlanmalıdır.

Doğal cevherler; doku, kalite, fiziksel ve kimyasal özellikler açısından değişen minerallerin oldukça heterojen bir karışımıdır. Dolayısı ile akış şeması geliştirmenin ilk adımı cevher yatağının ortalamasını temsil edecek bir numune alınmasıdır. Maden mühendisi, maden yatağından numune alma sürecinde kontrolü elinde tutmalıdır. Çünkü, madencilik endüstrisinde en yaygın görülen sorunlardan biri maden arama aşamasının ardından detaylı cevher analiz testleri yapılmadan tesis kurulmasıdır. Bu da ilerleyen zamanlarda tesislerin kapanması ya da değiştirilmesi gibi oldukça maliyetli sonuçlar doğurmaktadır.

Cevherin temel mineralojik ve kimyasal analizleri yapılarak herhangi bir test çalışmasına gerek kalmadan da eksiksiz bir süreç akış şeması tasarlanabilir. Ancak, laboratuvar testleri yapmak esastır. Çünkü, minerallerin fiziksel ve/veya kimyasal ayırma teknikleri kullanılarak yapılan cevher zenginleştirme işlemi minerallerin oluşum şekline de bağlıdır. Cevherin fiziksel, kimyasal veya metalurjik özelliklerinin belirlenmesi için şart olan oryantasyon testleri, müşterinin farkında olmayabileceği cevherin ekonomik değer içeren bazı özelliklerini de ortaya çıkarabilmektedir. Bir akış şeması geliştirmek için tüm parametreler hakkında kapsamlı bilgiye sahip olunması gerekir. Çünkü, akış şeması tasarlanıp laboratuvar test aşaması sırasında elde edilecek verilerin doğruluğu ya da uygunluğu analiz edilebilecektir.
Bir akış şeması ile ilgili adımlar şunlardır:

 • Temsili numune alma
 • Cevheri oluşturan element ve minerallerin belirlenmesi için temel analizler
 • Kantitatif mineralojik analiz
 • Boyut dağılımı ve cevheri oluşturan minerallerin serbestleşme derecelerinin belirlenmesi
 • Cevherin özelliklerine göre optimum ayırma yöntem(ler)inin belirlenmesi
 • Çevresel olarak sürdürülebilir ve herhangi bir alanda yasal gereklilikleri karşılayan ayırma seçeneklerinin değerlendirilmesi
 • Nihai ürünlerin kalitesinin ve pazar koşullarına uygunluğunun değerlendirilmesi

 • Test sonuçların doğru bir şekilde değerlendirilmesi, nihai ürünü elde edecek eksiksiz bir akış şemasının geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Bir akış şeması, malzeme dengesinin belirlenmesi, ayırma yapılıyor ise konsantrenin kalitesi, atık malzemenin geri kazanılıp kazanılamayacağı konularında açıklayıcı olmalıdır.

  Bir maden mühendisi, akış şemasını geliştirirken, cevherden elde edilecek nihai ürün(ler)in ekonomisini de mutlaka detaylı olarak incelemelidir. Akış şeması geliştirme oldukça hassas bir çalışmadır ve mutlaka müşteri ile yakın bir iş birliği içinde adım adım planlanmalıdır. Her parametre için ilgili konuda uzmanların katılımı, akış şeması geliştirmek için en verimli çözümdür.

  Akış şeması geliştirme, yeni projeler için olduğu gibi mevcut tesislerin de maden işleme stratejilerini yeniden değerlendirdikleri durumlarda da gereklidir. Gerek teknolojik gelişmeler gerekse de yeni yasal düzenlemeler ya da mecvut yasal düzenlemelerdeki değişiklikler mevcut tesislerin maden işleme stratejilerini yeniden değerlendirmelerini gerektirebilmektedir. Pilot veya işletme aşamasında, bu tür operasyonel parametreleri değerlendirmenin maliyeti ile karşılaştırıldığında, akış şeması geliştirme son derece ekonomik olmaktadır. Mintech, akış şeması geliştirme çalışmalarında günün ekonomik ve teknolojik koşullarında optimum sonuçları elde etmek için kendi bünyesindeki uzman personellerin dışında iş ortaklarından da destek almaktadır.

  Madencilik ve Cevher Zenginleştirme Çözümleri
  Mining and Mineral Processing Solutions
  Ataşehir Mah. Kuvayi Milliye Cad. No:32/2 Merkez Elazığ / TÜRKİYE

  info@mintech.com.tr -